Justitiemord

Innehåll

- Forskningsfusk eller rättsövergrepp

Här nedan visas bokens/pdf-filens innehåll i sin helhet.
En del av styckena är klickbara för mer läsning.

 

1        Inledning Ladda ner boken Forskningsfusk eller rättsövergrepp härhär
2        Definitioner och orsaker
2.1     Vad är forskningsfusk
2.2     Drivkrafter
2.3     Upptäckt och påföljder
3        Kort historik om forskningsfusk
3.1     Några fall bland 1800-talets banbrytare
3.2     Fallet Thereza Imanishi-Kari och David Baltimore
3.3     Några andra internationella fall
3.4     Några svenska fall
3.5     Vad karakteriserar flertalet uppdagade fall
3.6     Jämförelse med andra sektorer i samhället
4        Huvudrollsinnehavarna
4.1     Thomas Lundeberg
4.2     Kerstin Uvnäs Moberg
4.3     Kurt Björkholm
5        Utredningen tar sin början
5.1     Anmälningar börjar komma in till Polisen
5.2     Samordnade anmälningar mot Lundeberg till KI
5.3     Åklagaren lägger ned djurförsöksärendet 66
5.4     Nya anmälningar från Uvnäs Moberg och Björkholm
5.5     Thomas Lundeberg begär avsked från KI
6        Vetenskapsrådets Etikkommitté kopplas in
6.1     Ärendet lämnas över till Vetenskapsrådet
6.2     Anklagelserna basuneras ut i pressen
6.3     Vetenskapsrådets utredning tar sin början
7        Ägarfrågan i EntreTech Medical AB
8        Sakkunniga utses och nya skrivelser kommer in
9        Uvnäs Moberg skriver till rektorerna för KI och SLU
10      Uvnäs Moberg gör anmälan till Advokatsamfundet
11      Lundeberg anmäler Uvnäs Moberg
12      De sakkunnigas utlåtande går till pressen
12.1   Reaktioner på de sakkunnigas utlåtande
13      Vad har de sakkunniga kommit fram till
13.1   Arbetsmetodik och genomförande av utredningen
13.2   Lundebergs djurexperimentella forskning
13.3   Försök som legat till grund för patentansökningar
13.4   Tre arbeten i Joakim Carlesons avhandling
13.5   Andra arbeten i Lundebergs forskning
14      Expertgruppens bedömning och utlåtande
15      Karolinska Institutets beslut och åtgärder
16      Kommentarer i stort till utredningen
16.1   Jäv hos Karolinska Institutets handläggare
16.2   Krav på neutralitet och vid Vetenskapsrådet
16.3   Vetenskapsrådet har inte arbetat självständigt
16.4   Den dolda agendan
17      Principen om likabehandling
18      Aktioner mot andra personer
18.1   Disputation nära att omintetgöras
18.2   Uvnäs Moberg polisanmäler sin egen doktorand
19      Fortsättning följer
19.1   Fortsatta anmälningar från Uvnäs Moberg
19.2   Danderyds Sjukhus förbjuder Lundeberg att forska
20      Överklaganden som aldrig har behandlats
21      Nya regler för utredning av forskningsfusk
22      Sammanfattning
23      Källor
24      Referenser och noter
25      Register